مقاله مکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1387 در هويت شهر از صفحه 69 تا 79 منتشر شده است.
نام: مکان
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکان
مقاله زيست جهان
مقاله گشتالت
مقاله موضع شناسي
مقاله درون و برون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مديري آتوسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله بررسي نظريات مکان در چهارچوب سه رويکرد اثباتي، انتقادي و پديدارشناسانه است. در بخش نخست به تعاريف مکان با رويکردي همه جانبه و در بخش دوم به نظريات پديدارشناسان و مفاهيم اصلي بسط داده شده توسط رالف و شولتز پرداخته مي شود. بخش سوم مقاله انتقادهايي است که عمدتا مسي و هابرماس به رويکرد صرف پديدارشناسي مکان ارايه مي کنند. بخش چهارم مقاله به نظريات، راهکارها و معيارهاي اثبات گراها نظير مونتگمري و کانتر پرداخته مي شود.
 مفاهيم اصلي که پديدارشناسان در تعريف مکان بکار مي گيرند، مفهوم درون و برون و موضع شناسي است. رويکرد انتقادي به نقش ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي در شکل گيري مکان مي پردازد و رويکرد اثباتي در قالب سه مولفه کالبد، معنا و فعاليت شکل گيري مکان را تبيين ميکند. اما آن چه در کنار تمامي مفاهيم، ساختارها و مولفه ها اهميت دارد، انسان، حضور وي و تعامل او با تمامي شکل دهنده ها است. عناصر فوق به روش تحليل محتوا بررسي شده اند.