سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا کامیاب – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
مهدی روحبخش – شرکت توزیع نیروی برق مشهد

چکیده:

در سیستمهای توزیع فشار متوسط از ریکلوزرها به منظور ایزوله کردن خطاها و حذف خطاهای گذرا استفاده می شود . این کار سبب کاهش انرژی توزیع نشده و افزایش قابلیت اطمینان سیستم می شود و درآمد شرکتهای برق را افزایش می دهد. از طرفی با افزایش تعداد ریکلوزرها، هزینه های سرمایه گذاری آنها هم افزایش می یابد . در این مقاله تعداد و محل بهینه ریکلوزرها برای کاهش هزینه ها و افزایش درآمد و همزمان تامین قابلیت اطمینان نقاط بار، تعیین می شود . برای این کار، مساله تعیین تعداد و موقعیت بهینه ریکلوزرها بصورت یک مساله بهینه س ازی تعریف می شود . از آنجائیکه این مساله غیر خطی است و فضای پاسخهای آن برای مسائل واقعی بسیار گسترده می باشد، این مساله با استفاده از روش شبیه سازی سرد کردن تدریجی فلزات(Annealing Simulated ) حل می شود . با استفاده از این روش با بررسی تعداد بسیار کمی از پاسخ های ممکن، پاسخ بهینه و یا حداقل بسیار نزدیک به بهینه بدست آورده می شود . همچنین نتایج پیاده سازی روش مزبور برای تعیین بهینه ریکلوزرهای مورد نیاز برای یک فیدر توزیع فشار متوسط شهر مشهد ارائه می شود.