مقاله مکتب نگارگري بغداد با تاکيد بر مضامين شيعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار – تابستان 1388 در مطالعات هنر اسلامي از صفحه 59 تا 75 منتشر شده است.
نام: مکتب نگارگري بغداد با تاکيد بر مضامين شيعي
این مقاله دارای 17 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگارگري مکتب بغداد
مقاله مکتب بغداد آل جلاير
مقاله مکتب بغداد عثماني
مقاله مضامين شيعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شايسته فر مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مکتب نگارگري بغداد، از ابتداي حکومت خلفاي عباسي به عنوان يکي از قديمي ترين مکاتب نگارگري اسلامي به مصور سازي کتبي با موضوع هاي علمي و فني پرداخته است، چرا که در ابتدا به جهت منع مذهبي تصويرنگاري در اين دوره، هنرمندان از ترسيم تصاوير انساني خودداري مي کردند. اين مکتب در دوره هاي بعد از شهر بغداد تحت حاکميت سلسله هاي مختليي چون آل جلاير، صفوي و عثماني قرار گرفت، شکل، سمت و سويي ديگر پيدا کرد. در دوران آل جلاير و حکومت عثماني، هنرمندان به ترتيب به مصور کردن نسخه هاي ادبي، همچون ديوان خواجوي کرماني و سلطان احمد جلاير و در زمان حاکميت عثماني به مصورسازي و نسخه هاي عرفاني مذهبي روي آوردند. در مکتب بغداد عثماني شاهد مصورسازي کتبي با مضامين شيعي تحت تاثير افکار و انديشه هاي هنري هنرمندان و حاميان شيعي مذهب صفويان هستيم که در آن ها داستان ها و مضاميني از زندگي پيامبر (ص)، حضرت علي (ع) و اهل بيت (ع) تصوير شده است. اين مقاله سعي دارد با توجه به روند و سير تحول نسخ مصور مکتب بغداد، نگاره هايي از نسخه هاي مذهبي سير النبي، حديقه الشهدا، نفحات الانس، مقتل آل الرسول و ثواقب مناقب را در زمان حاکميت عثماني را برري کند.
اهداف مقاله:
1- شناخت ويژگي هاي مکتب نگار گري بغداد
2- دستيابي به مضامين شيعي مکاتب نگارگري آل جلاير و عثماني
سوالات
موردنظر:
1- مضامين شيعي در نگاره هاي نسخه هاي مصوربغداد کدام است؟
2- در کدام يک از دوره هاي مکتب بغداد، نگارگران از مضامين شيعي بيشتري استفاده برده اند؟
3- نسخ مصور مضامين شيعي مکتب نگارگري بغداد، داراي چه ويژگي هايي تصويري و هنري هستند؟