سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
مسعود اولیایی – کارشناس ارشد عمران محیط زیست، دانشگاه تهران،تهران، ایران
عبدالمجید روشنی – دانشجوی کارشناسی عمران، دانشگاه آزاد واحد تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
محمدهاشم اختصاری – دانشجوی کارشناسی عمران، مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

چکیده:
مهمترین اثر اجتماعی استفاده از پساب ها و اب برگشتی ، اثرات سوء روحی و روانی می باشد. هنوز در کشورشرایط اجتماعی و فرهنگی به گونه ای است که استفاده از این منابع در مصارف مختلف مورد پذیرش همگانینبوده و با مقاومت های اجتماعی به ویژه در مصارف زراعی همراه است. از آنجایی که می توان از پساب تصفیهشده فاضلاب در مصارفی خاص بهره جست، بر آن آمدیم تا میزان تمایل افراد در استفاده از آب تصفیه شدهفاضلاب را در میان مردم شهرستان تربت حیدریه بسنجیم. در این راستا از روش آماری (با استفاده ازپرسشنامه) استفاده کردیم. حجم نمونه آماری 460 نفر می باشد.