مقاله نابرابري در زايمان ايمن و عوامل مرتبط با آن در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در پايش از صفحه 145 تا 155 منتشر شده است.
نام: نابرابري در زايمان ايمن و عوامل مرتبط با آن در ايران
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زايمان
مقاله برابري
مقاله وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي لاكه مازيار
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني مژده
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف ارزيابي برابري در شاخص هاي زايمان ايمن (زايمان در محل مناسب، نوع زايمان و زايمان با کمک فرد مناسب) و برخي عوامل مرتبط با آن در ايران، طراحي شد. در اين پژوهش توصيفي ـ تحليلي، با استفاده از داده هاي پيمايش سلامت و جمعيت شناسي (Demographic and Health Survey-DHS) که در سال 1379 در ايران انجام شد، 17991 زن متاهل 49-10 ساله ايراني که طي 2 سال قبل از انجام مطالعه DHS، زايمان کرده بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. ارزيابي برابري با محاسبه Concentration index و دامنه اطمينان 95% آن و رسم Concentration curve، انجام گرفت. بررسي عوامل مرتبط با وضعيت برابري در زايمان ايمن نيز از طريق رگرسيون لجستيک و با استفاده از متغيرهاي سن، تحصيلات، شغل و محل سکونت (شهر يا روستا) مادر و وضعيت اقتصادي خانوار، انجام شد.
يافته ها نشان دادند که Concentration index و دامنه اطمينان %95 آن براي انجام زايمان در محل مناسب، نوع زايمان و وجود فرد مناسب براي کمک به زايمان به ترتيب عبارتند از: (115/0، 107/0) 111/0، (095/0-، 105/0-) 100/0- و (099/0-091/0) 095/0 که بيانگر نسبت بيشتر زايمان در محل مناسب و با کمک فرد مناسب در سطوح اقتصادي بالاتر و زايمان به روش طبيعي در سطوح اقتصادي پايين تر است. همچنين متغيرهاي سن و تحصيلات مادر و سطح اقتصادي خانوار، با هر سه شاخص زايمان ايمن، ارتباط معني داري داشتند و تحصيلات مادر در تمام موارد، مهم ترين عامل موثر بود.
اين مطالعه نشان داد که در شاخص هاي زايمان ايمن، در سطح کشور، تفاوت معني داري ميان وضعيت موجود با وضعيت برابري کامل به لحاظ اقتصادي، وجود دارد و عوامل اجتماعي ـ اقتصادي، در ايجاد اين نابرابري، سهيم هستند.