مقاله نانوكامپوزيت هاي كوپليمر قطعه اي بر پايه پلي (وينيل استات)- خاك رس تهيه شده به روش پليمرشدن راديكالي انتقال اتم درجا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان 1388 در علوم و تکنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه 295 تا 308 منتشر شده است.
نام: نانوكامپوزيت هاي كوپليمر قطعه اي بر پايه پلي (وينيل استات)- خاك رس تهيه شده به روش پليمرشدن راديكالي انتقال اتم درجا
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پليمرشدن راديكالي انتقال اتم درجا
مقاله متيل متاكريلات
مقاله پلي وينيل استات نانوكامپوزيت
مقاله سينتيك پليمرشدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سمسارزاده محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پليمرشدن راديكالي انتقال اتم استيرن و متيل متاكريلات در دماي 90°C با نانو خاك رس و بدون آن (Cloisite 30B) با استفاده از تلومر پلي (وينيل استات) –a تري كلرومتيل دار به عنوان درشت آغازگر و كلريد مس و N،‌ N،‌ N′،‌ N″،‌ -N″ پنتامتيل دي اتيلن تري آمين به عنوان كاتاليزور انجام شده است. نتايج نشان مي دهد، پليمرشدن مونومرهاي مزبور با مشخصه زنده- كنترل شده پيش مي رود. سرعت پليمرشدن متيل متاكريلات در مجاورت خاك رس به طور قابل ملاحظه اي افزايش مي يابد. اين افزايش در سرعت پليمرشدن به فعال تر شدن پيوند دوگانه مزدوج كربن- كربن مونومر متيل متاكريلات از راه بر هم كنش ميان گروه كربونيل مونومر متيل متاكريلات و بخش هيدروكسيل (Al-O-H) نانوخاك رس و نيز به اثر مثبت نانوخاك رس بر تعادل پويا ميان درشت راديكال هاي فعال و گونه هاي غيرفعال نسبت داده شده است. سرعت هموپليمرشدن استيرن (مونومر غيركوئوردينه شونده با نانوخاك رس) در مجاورت خاك رس اندكي كاهش يافت. اين كاهش سرعت پليمرشدن به وارد شدن بخشي از درشت آغازگر بين لايه هاي خاك رس نسبت داده شده است، جايي كه مونومر استيرن كافي وجود ندارد تا با درشت آغازگر واكنش دهد. نتايج به دست آمده از پراش پرتو X، ميكروسكوپي الكترون عبوري و تجزيه گرما وزن سنجي با داده هاي سينتيكي كاملا مطابقت داشته است. نانوكامپوزيت پلي (وينيل استات)- قطعه- پلي استيرن داراي هر دو ساختار لايه هاي به هم چسبيده (ساختار غالب) و ورقه اي بودند، در حالي كه ساختار غالب در نانوكامپوزيت پلي (وينيل استات)- قطعه- پلي (متيل متاكريلات)، ساختار ورقه اي بود.