سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید تقیان دهاقانی – دانشجوی گرایش انتخاب وشناسایی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامحسین اکبری – استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به دلیل خواص مطلوب آلیاژهای مس – کرم و نانو کریستالها، روش های زیادی منجمله آلیاژسازی مکانیکی، در ساخت آنها به کارگرفته شده است. در تحقیق حاضر سه مخلوط پودری wt%Cr6 و3 ،1 Cu- تحت آلیاژسازی مکانیکی قرار گرفتند. به این منظور پودرها تحت دور rpm 250، نسبت وزنی گلوله به پودر 10:1، مخلوط مساوی از گلوله های 1وcm 2، اتانول به عنوان PCA و اتمسفر آرگون آسیاب شدند. زمان های آسیاب 4، 12، 48و96 ساعت انتخاب گردید. برای جلوگیری از افزایش دمای محفظه بعد از هریک ساعت آسیاب نیم ساعت توقف منظور شد. نتایج با میکروسکوپ نوری و دستگاه XRD مورد مطالعه قرار گرفتند. اندازه کریستال ها با روش ویلیامسون- هال و پارامتر شبکه با روش تابع برون یاب (function extrapolation) اندازه گیری شدند. نتایج نشانگر کاهش یکنواخت اندازه کریستال ها تا حد نانومتری و کاهش پارامتر شبکه با زمان آسیاب کاری است. همچنین به منظورتوجیه افزایش انحلال پذیری از یک تابع ترمودینامیکی استفاده شد. بعد از بررسی پودرها، آنها فشرده شده و تحت آزمایش میکروسختی قرار گرفتند. نتایج نشانگر افزایش سختی با زمان آسیاب و افزایش درصد کرم است.