مقاله نتايج ليزيك به روش سيلندر متقاطع جهت اصلاح آستيگماتيسم بالا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در بينا از صفحه 91 تا 99 منتشر شده است.
نام: نتايج ليزيك به روش سيلندر متقاطع جهت اصلاح آستيگماتيسم بالا
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي باغيني سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسني عباس
جناب آقای / سرکار خانم: برادران رفيعي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اصلاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نوري زاده فرساد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: ارزيابي پيامد بينايي عمل جراحي ليزيك (LASIK) به روش سيلندر متقاطع در آستيگماتيسم بالا توام با خطاي كروي محدود (low spherical component).
روش پژوهش: طي مدت دو سال و به صورت آينده نگر، ليزيك به روش سيلندر متقاطع در بيماران با آستيگماتيسم بالا توام با خطاي كروي پايين ارزيابي شد. تمام جراحي ها با استفاده از ليزر اگزايمر (Nidek EC-5000) به روش معمول صورت گرفت. پيامدهاي اصلي مورد بررسي شامل حدت بينايي تصحيح نشده (UCVA) و تصحيح شده با عينك (BSCVA)، عيب انكساري و عوارض عمل جراحي بودند.
يافته ها: تعداد 34 چشم از 22 بيمار به مدت 21.84±3.69 ماه پي گيري شدند. در آخرين معاينه، 20.40 UCVA يا بالاتر در 33 چشم 97.1) درصد) مشاهده شد. BSCVA پس از ليزيك به صورت معني داري بهتر از BSCVA قبل از جراحي بود (P<0.005). ميانگين آستيگماتيسم قبل از عمل از -4 D) -4.73±0.89 D تا (-7 به -1.5 D) -0.29±0.47 D تا (0 در آخرين معاينه كاهش يافت (P<0.001). هيچ موردي از بازگشت آستيگماتيسم و كدورت قابل ملاحظه قرنيه مشاهده نشد.
نتيجه گيري: عمل ليزيك سيلندري متقاطع، روشي ايمن، موثر و قابل پيش بيني در تصحيح آستيگماتيسم بالا و بهبود حدت بينايي مي باشد.