سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالرضا کرباسی – سازمان بهره وری انرژی ایران
حسین یوسفی – سازمان بهره وری انرژی ایران
رضا صمدی – سازمان بهره وری انرژی ایران
تیکا سهراب – سازمان بهره وری انرژی ایران

چکیده:

امروزه مساله حفظ منابع طبیعی و محیط زیست یکی از مسائل مهم به حساب می آید و در این راستا سازمان حفاظت محیط زیست برای توسعه پایدار محدودیت هایی قایل شده است . این محدودیت ها سبب شده تا مراکز تصمیم گیرنده قبل از احداث، برای انتخاب مکان مناسب، که کمترین آسیب زیست محیطی را به منطقه وارد نماید دقت بیشتری کنند. یکی از مهمترین صنایع مو جود در کشور صنت تولید برق می باشد، که به موازات تولید انرژی برق که سایر بخشهای صنعتی شدیداً به آن وابسته هستند، آلودگی های زیست محیطی را نیز به دنبال دارد. هدف از این تحقیق تعیین مکانهای مناسب برای احداث نیروگاه در چهار استان کشور که برنامه های آتی توسعه برق در آنها خواهند بود، می باشد. بدین منظور با استفاده از بسته نرمافزارهای Arc/Info 3.5.1 و Arc/View نقشه های مورد نیاز رقومی شدند. مراحل انجام تحلیل مکانی از منطقه مطالعاتی را می توان به مراحل مختلف تنظیم و تدوین اهداف، جمع آوری داده های جغرافیایی، تعیین روابط مکانی، تحلیل جدول داده ها، ارزیابی، و تفسیر نتایج، استخراج تحلیل های مورد نیاز و تولید نقشه نهایی تقسیم بندی نمود.