سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید قلهکی – استادیار دانشگاه سمنان
محدثه کاظمی – کارشناس ارشد
بیژن یگانه – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تاکنون تعــدادی ســد خــاکی ـ ســنگریزه ای بــا هــسته بــتن آســفالتی در نــروژ ســاخته شــده انــد . وجــود شــرایط آب و هــوا یی نامــساعد در تعــداد زیــادی از فــصول ســال و عــدم وجــود منــابع قرضــه رســی در نزدیکــی ســاختگاه باعــث مــی شــود کــه سیــستم آب بنــد ســدهای خــاکی ـ ســنگریزه ای از نــوع هــسته رســی تغییــر یافتــه و گزینــه هــای هــسته آســفالتی و روکــش بتنــی مطــرح شــود . بــا توجــه بــه وجــود مــشکلات زیــاد در اجــرای روکــش بتنــی و آســیب پــذیری بــالای آن بخــصوص در زمــان زلزلــه و حمــلات جنگــی، گزینــه ســد خــاکی ـ ســنگریزه ای بــا هــسته آســفالتی بــا توجــه بــه تکنولــوژی اجــرای ســاده آن گزینــه برتــر محسوب می گردد . در این مقاله سعی شده است، تکنولوژی اجرای این گونه هسته ها بصورت ساده تشریح گردد