رسیدگی به مطالبات

پس از آگهی، طلبکاران و کسانی که نسبت به اموال تاجر ورشکسته ادعایی دارند باید طلب یا ادعای خود را اعلام کنند تا مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرد. نحوه رسیدگی به مطالبات و قبولی آن ها از طـرف اداره تصـفیه بیشـتر جنبـه قضـایی دارد تـا توافقی.

 اعلام مطالبات

مطالباتی که باید اعلام شوند

بند 2 ماده 24 قانون اداره تصفیه جنبه مطلق و کلی دارد بنابراین کلیه بستانکاران و کسانی که ادعایی دارند باید ظـرف مـدت دو ماه ادعای خود را به اداره تصفیه اعلام و مدارک خود (اصل یا رونوشت گواهی شده) را به اداره مزبور تسلیم کننـد.1 در ایـن مورد فرقی نمی کند که طلب جنبه مدنی داشته باشد یا تجاری، و به موجب سند رسمی باشد یا عادی. حتی کسانی که طلـب آن ها به موجب سند نیست، ولی با دلایل دیگر می توانند به طور قانونی طلب خود را ثابت کنند و طلبکارانی که طلب مشروط دارند نیز باید ادعای خود را اعلام کنند در مورد ضامن تاجر هم همین قاعده قابل اجراست، مشـروط بـر اینکـه طلبکـار اصـلی (مضمون له) اعلام طلب نکرده باشد.