سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سینا فضل اللهی – شرکت مهندسی حفاظ گستر زنگ
احمد ساعتچی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

طراحی سیستم حفاظت کاتدی لوله های گاز مدفون در خاک، مستلزم استفاده از روابط متعدد، جداول، استانداردها و تجربه می باشد که عموما زمان بر بوده و دقت فراوانی را می طلبـد . بـه دلیـل حجـم بـالای محاسبات و لزوم دقت بالا در طراحی، استفاده از کامپیوتر و روشهای شبیه سـازی عـددی، در سـالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است .
نرم افزار معرفی شده در این مقاله پس از دریافت اطلاعات ورودی، می تواند طراحی را به طور دقیق و بـا سرعت به انجام رساند . طراحی شامل : جمع آوری اطلاعات مربوط به سازه ( جنس سازه، نوع پوشش، شکل فیزیکی و ابعاد و سطح سازه و ….) و اطلاعات مربوط به خاک ( مقاومت مخصوص، حضور بـاکتری، دما و ….) می باشد و در ادامه با توجه به روابط ریاضی، جداول، اسـتانداردها و موقعیـت مکـانی سـازه، نرم افزار فوق، پارامترهای طراحـ ی شـامل : سـطح سـازه، جریـان حفـاظتی لازم، انتخـاب پوشـش، نـوع سیستم حفاظتی، ابعاد و جنس آند، تعداد و نحوه آرایش بستر آندی، مقاومـت مـدار ( شـامل : مقاومـت سازه، کابل، پوشش و بستر آندی ) ، انتخاب رکتیفایر و دیگر موارد لازم را محاسبه می نماید . کاربر این امکان را دارد که طراحی را با هر سه نوع بستر آندی ( عمودی، افقی و چاهی ) انجام دهد . در مواردی نظیر انتخاب رآتیفایر، سعی گردیـده از سیـستم هوشـمند در طراحـی اسـتفاده گـردد . برنامـه، دارای بانکهای اطلاعاتی متنوعی می باشد آه همگی قابلیت افزودن اطلاعات جدید را دارند . کاربر در هر لحظه می تواند نتایج طراحی خود را ملاحظه نموده و پرینـت نمایـد . همچنـین امکـان ذخیـره اطلاعات و طراحی انجام شده، در هر مرحله ای وجود دارد . پس از اتمام طراحی، امکان محاسبه هزینـه و برآورد اقتصادی آن نیز پیش بینی شده است . نرم افزار فوق بـه زبـان برنامـه نویـسی (Inprise Borland Delphi 5.0) و تحـت Windows نوشـته شـده است و به صورت Auto Run می باشد .