سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محمد بهزادپور – دانشجوی دکترای تخصصی معماری (مربی) دانشگاه آزاد اسلامی, واحدگیلان, رشت
زهرا آشینه – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته معماری, دانشگاه غیرانتفاعی علامه دهخدا, واحدقزوین

چکیده:
اگر بناها باعث جدایی ما از طبیعت می شوند تا از سویی ما را از بعضی عوامل طبیعی حفظ کنند و از سوی دیگر در جای خود گویای قلمروانسانی تر باشند و اگر این خصوصیات باعث می شود تا کالبدمان در یکشکل ثانویه قرار گیردکه گر چه مطلوب نظرمان است ، اما کیفیتیمصنوعی دارد . این جاست که عنصر آب با نقش حساس خود ما را دوبارهبه طبیعت پیوند می زند . انواع آب نماها ، فواره ها و… ، ظرایف معماریرا چون حلقه های یک زنجیر به یکدیگر پیوند می زنند و در هم منعکسمی کنند .در همه ادوار ، معماران ما آب را بازیرکی وذکاوت خوددرخدمت می گرفتند وموجبات آسایش و راحتی زندگی انسان کویریرا فراهم می آورند که ساکنان این نواحی به دور از گرمای طاقت فرسایتابستان های کویر ، به زندگی وانجام فعالیت های روزمره در محیطیخنک و لذت بخش بپردازد.در این مقاله میخواهیم با استفاده از روشتطبیقی به بیان انگیزه و احداث حوض خانه ، مشخصه های حوض خانهها ، دلایل احداث حوض خانه ها در شهرهای مختلف کشور بپردازد.