سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی مرتضوی – دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
مجید کیانی – دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالرحمن مهدی پور – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
طاهره ازمشا – مربی دانشگاه شهید چمران

چکیده:

آموزش ضمن خدمت یکی از بهترین راههای بهسازی منابع انسانی وبهبود عملکرد کارکنان در سازمان می -باشد، زیرا آموزشهای ضمن خدمت بهطور کلی بر اساس نیازسنجی از مشاغل طراحی میگردد و موجب ارتقاءشغلی و ایجاد علاقه بیشتر در کارمندان نسبت به مشاغل خود میشود. هدف پژوهش حاضر نظرسنجی و نیازسنجی دورههای کوتاه مدت آموزش ضمن خدمت از دیدگاه دبیران تربیت بدنی شهرکرد بود . این پژوهش از نوعتحقیقات توصیفی که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دبیران زن و مرد تربیت بدنی شهرکرد ) 115 =N (، بودند که نمونه آماری به روش سرشماری و برابر با جامعه آماری انتخاب گردید=115( n = N (. ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل پرسشنامه ی محققساختهی ویژگی های پرسشنامهی محقق ساختهی نظرسنجی و نیازسنجی دوره های آموزش ضمن خدمت بود که پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/953 و0/94 بدست آمد. به منظور توصیف ویژگیهای فردی آزمودنی ها و همچنین متغیرهای تحقیق، دادهها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون فریدمن ، یومن ویتنی و کروسکال والیسمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. . نتایج پژوهش نشان داد که دبیران مرد و زنتربیت بدنی، دبیران دارای مدرک لیسانس تربیت بدنی، دبیران تربیت بدنی با سابقه یک تا پنچ سال به دوره )مربیگری رشتههای مختلف ورزشی( و دبیران فوق دیپلم تربیت بدنی به دوره )داوری رشتههای مختلف ورزشی (و دبیران تربیت بدنی با سابقه پنچ سال به بالا به دوره )حرکات اصلاحی( با بالاترین میانگین اعلام نیاز کردند. بین نیازهای دبیران تربیت بدنی به دورههای تخصصی و وضعیت تأهل تفاوت وجود دارد