مقاله نظر سنجي از روستاييان درمورد چالش هاي توسعه پايدار روستايي: مطالعه موردي دهستان ساروق، شهرستان اراك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در روستا و توسعه از صفحه 155 تا 178 منتشر شده است.
نام: نظر سنجي از روستاييان درمورد چالش هاي توسعه پايدار روستايي: مطالعه موردي دهستان ساروق، شهرستان اراك
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه پايدار روستايي
مقاله روستاييان
مقاله نظرسنجي
مقاله ساروق (دهستان)
مقاله اراك (شهرستان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريم كشته محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي دزفولي سيدابوالحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت توسعه پايدار اقتصادي، تحقيق حاضر به بررسي مشكلات و موانع موجود بر سر راه توسعه مي پردازد. بدين منظور، پس از مطالعه و استخراج شاخص هاي توسعه پايدار و تبيين چالش هاي توسعه پايدار روستايي، تدوين پرسشنامه و نظرسنجي از روستاييان دهستان ساروق در استان مركزي صورت گرفت، كه نتايج به دست آمده بدين شرح است: از ديدگاه اين روستاييان، چالش هاي پايداري مناطق جنگلي، آب و خاك 25.5 درصد، چالش هاي طرح هاي عمراني دولتي 14.2 درصد، چالش هاي استفاده پايدار از ذخاير محيط 13.2 درصد، چالش هاي اشتغال و درآمد 10.5 درصد، چالش هاي محيط نهادي 10.2 درصد، چالش هاي بهداشت و رفتار مطمئن با سموم و مواد شيميايي 7.7 درصد، و چالش هاي اشكال پايدار سكونتگاه هاي انساني 3.3 درصد، و در مجموع اين شش عامل 85 درصد از واريانس چالش هاي توسعه پايدار روستايي را تبيين مي كنند.