مقاله نقشه يابي نواحي ژنومي مرتبط با كيفيت علوفه جو تحت شرايط تنش خشكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 35 تا 45 منتشر شده است.
نام: نقشه يابي نواحي ژنومي مرتبط با كيفيت علوفه جو تحت شرايط تنش خشكي
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله QTL
مقاله استپتو
مقاله مورکس
مقاله کيفيت علوفه
مقاله جو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سياه سر براتعلي
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پيغمبري سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علي رغم اهميت كيفيت علوفه در نمود حيوان، در برنامه هاي اصلاحي جو كيفيت علوفه آن به عنوان معيار انتخاب مورد استفاده قرار نگرفته است. به منظور نقشه يابي نواحي ژنومي موثر در كيفيت علوفه جو، دو آزمايش در سال 1386 با 72 لاين هاپلوئيد مضاعف جو به همراه والدين آنها (استپتو و موركس)، در مزارع تحقيقاتي دانشكده علوم زراعي و دامي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران و مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي سيستان، در طرح بلوكهاي كامل تصادفي با دو تكرار اجرا گرديد. هر پلات آزمايش شامل چهار رديف به طول 3 متر و فاصله 25 سانتيمتر بود. بر اساس نتايج تجزيه مركب، اثر اصلي رقم براي كليه صفات مورد مطالعه بسيار معني دار بود. براي كليه صفات مورد بررسي، تفرّق برتر از والدين در دو جهت مثبت و منفي مشاهده شد. براي صفات مورد مطالعه، در مجموع 28 عدد QTL شناسايي گرديد. واريانس فنوتيپي توجيه شده بوسيله اين QTL ها از 18/4 تا 92/38 درصد متغير بود. بيشترين مقدار LOD براي الياف شوينده اسيدي و روي كروموزوم 2H بدست آمد. QTLهاي شاخص هاي كيفيت علوفه روي كروموزوم هاي 5H1، H2، H و 6H نقشه يابي گرديدند. اكثر QTLهاي نقشه يابي شده، از پايداري بين دو محيط برخوردار بودند. در نتيجه، استفاده از گزينش به كمك نشانگر در اين جامعه از كارايي لازم برخوردار مي باشد.