سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
حمیده شفیع زاده – عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران
مریم قطبوعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:
با رشد و گسترش فناوری اطلاعات و کوتاه شدن چرخه های اقتصادی، دارایی ناملموس، به ویژه دانایی، نقش خود را پرنگ کرده، باعث ایجاد ارزش افزوده می گردد. در نتیجه اطلاعات یک کالای راهبردی محسوب شده، از شاخص های اصلی توسعه یافتگی در میان ملت و جوامع است.. که در این میان فرایند جهانی شدن به عنوان بارزترین وجه متمایز کننده ی جهان دیروز و امروز بیشترین نقش را ایفا کرده است. گرچه جهانی شدن از مفاهیم رایج در حوزه های علمی، شبه علمی و سیاسی و جزو مهم ترین میراث باقی مانده برای هزاره ی جدید است، با گسترده شدن فناوری اطلاعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور به عمق جامعه ، ابزار ها روش های آموزش نیز دچار تحول شدند. تحول این ابزار ها و روش ها در جهتی است که هر فرد در هر زمان و هر مکان بتواند با امکانات خشودش و در بازده زمانی که خودش مشخص می کند مشغول یادگیری شود .با ورود کامپیوتر به زندگی انسانها و به موازات آن گسترش شبکه اینترنت ، بسیاری از تعاریف و خدمات اجتماعی تغییر یافته و یا به سمت تحول بنیادی در حرکت است ، و هر روزه تاثیرات این دگرگونیها در زندگی روزمره ما بیشتر نمایان می گردد. این جهان مجازی،که پدیده هزاره سوم تمدن بشری است ، در ابتدای راه خود دستاوردهای کم نظیری برای جوامع امروزی به ارمغان آورده است . هدف اصلی مقاله حاضر بررسی چگونگی تاثیر نقش آموزش الکترونیکی وفناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان در دهکده جهانی است . در این مقاله پس از بررسی پدیده جهانی شده ، ارائه تعریفی از آموزش ا لکترونیکی ، ویژگی ها و چگونگی استقرار آن ، به بررسی این مساله پرداخته می شود که آموزش الکترونیکی چگونه می توان بر بهبود کیفیت عملکرد کارکنان تاثیر مثبت داشته باشد. یافته های این مطالعه نشان داد که اجرای موفق آموزش الکترونیکی ، تحت تاثیر چگونگی طراحی آن قرار دارد و به منظور اثر بخشی در جامعه کنونی باید توانایی در مهارت های پایه را در کارکنان افزایش داد.