سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا قاسمی – عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان
محمدرضا مستخدمین حسینی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

تاکنون تنها از احتمال خرابی اعضاء در بهینه یابی خرپاهابراساس نظریه قابلیت اعتماد استفاده می گردید، اما باتوجه به اهمیت گره ها و
اینکه خرابی سازه تنها از محل اعضاء نبوده بلکه از محل گره ها نیز ممکن است به وقوع بپیوندد، نوع دیگری از احتمال خرابی ، به نام احتمال خرابی گره در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته است. منظور از خرابی گره این است که تغییر مکان گره در یک راستا از تغییر مکان مجاز گره در آن راستا تجاوز نماید. بنابراین، درنظرگرفتن این نوع احتمال خرابی، حل مسائل بهینه سازی براساس نظریه قابلیت اعتماد را درتطابق بیشتر با مسائل اجرایی و دقت بالاتر انجام می دهد. چنانچه در آیین نامه نیز کنترل حدی بهره برداری جزء اصلی در تحلیل و طراحی سازه ها می باشد. بدین منظور در این تحقیق، قید احتمال خرابی گره ها علاوه بر قید احتمال خرابی اعضاء در بهینه یابی وزن سازه های خرپایی براساس نظریه قابلیت اعتماد استفاده شده و اثرات آن در بهینه یابی وزن موردتوجه قراگرفته است. در فرآیند بهینه یابی، متغیرهای مختلف احتمال اندیشانه نظیر بارگذاری ،تنش تسلیم و….مورد استفاده قرارگرفته است. البته در مثالهای عددی انجام یافته در این تحقیق فرض شده است که تمامی متغیرهای احتمال اندیشانه از نظر آماری مستقل از یکدیگر بوده و دارای تابع توزیع نرمال باشند. همچنین در این تحقیق، جهت بهینه یابی، از الگوریتم وراثتی اصلاح شده استفاده گردیده است.با توجه به اینکه الگوریتم وراثتی برخلاف روشهای کلاسیک بهینه سازی نیاز به بیان یک رابطه دقیق بین تابع هدف ومتغیرهای مسئله و محاسبه مشتقات تابع هدف ندارد، این الگوریتم بهینه سازی انواع خرپاها را به آسانی فراهم ساخته است. تحقیق اخیر نشان می دهد که با افزایش احتمال خرابی مجاز گره ها وزن بهینه خرپا نیز افزایش می یابد.