سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۲۲
نویسنده(ها):
داود رضائی – استادیار معماری دانشگاه زنجان
مریم شاهرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:
عوامل اقلیمی در طول تاریخ نقش مهمی در شکل گیری معماری داشته است تا آنجا که بخش مهمی از تنوع معماری در جهانمتاثر از تنوع اقلیم می باشد. تاثیر عوامل اقلیمی بیش از همه بر بناهای کوچکتر مانند خانه های مسکونی بارز است تا بر بناهایعظیم. کشور ایران، گونه بندی معماری مسکونی را در تعامل با تنوع اقلیم های مختلف، به زیبایی در خود جای داده است. شهرکرمانشاه که در پهنه اقلیمی کوهستانی ایران و در دامنه رشته کوه های زاگرس قرار گرفته است گونه هایی از معماری مسکونیرا خود جای داده که به سبب عوامل اقتصادی و سیاسی بیشتر متعلق به دوران قاجار می باشند. با نگاهی موشکافانه میتوانتاثیر اقلیم را در این خانه ها مشاهده کرد. اما آنچه بیش از همه جلب نظر میکند، درهم آمیختگی عوامل اقلیمی، سیاسی واقتصادی ست که منجر به شکل گیری خانه های این شهر در آن دوره تاریخی شده است. بدین منظور ابتدا چند خانه از میانخانه های باارزش و تایخی شهر انتخاب و نقش عوامل اقلیمی در این خانه ها بررسی شده است و آنجا که ممکن بود سایر عواملدخیل در شکل گیری ساختار فضایی خانه ها مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین اقلیم کرمانشاه به روش ماهانی موردبررسی قرار گرفته و پیشنهادهای ماهانی برای اقلیم کرمانشاه استخراج شده است، سپس این پیشنهادات با ویژگی های خانههای مورد بررسی مقایسه شده و نتایج آن دسته بندی شده است.