سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
میثم انصاری – کارشناس ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، تهران، ایران
دکتر احمد ابریشمچی – استاد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، تهران، ایران

چکیده:
تجارت آب، بدون نیاز به سرمایه گذاری های بزرگ برای ساخت تأسیسات و سازه های ذخیره کننده آب به عنوان یک روش کارآمد و اقتصادی به منظور رویارویی با مشکلات کم آبی به اثبات رسیده است. هدف از این تحقیق توسعه یک روش جهت ارزیابی اثرات بلند مدت تغییر اقلیم بر روی عملکرد تجارت آب از طریق طراحی یک شاخص با قابلیت انعکاس ویژگی تصادفی بودن میزان در دسترس بودن آب است. بعبارت دیگر قرار است این فرضیه بررسی گردد که آیا سیستم تجارت آب در شرایط تغییر اقلیم کارگشا است یا خیر؟ در این پژوهش اثر تغییر اقلیم بر روی سیستم تجارت آب توسعه داده شده برای بزرگترین زیرحوضه دریاچه ارومیه، حوضه زرینه رود، با مقایسه شاخص مورد نظر در شرایط فعلی اقلیم و سناریوهای اقلیمی آینده اندازه گیری شده است. مطالعه انجام شده نشان داده است که تغییر اقلیم اثرات قابل ملاحظه ای بر روی یک سیستم تجارت دارد؛ بدین صورت که عملکرد سیستم تجارت به شدت به سناریو وابسته است؛ بطوریکه می تواند در مواردی خوشبینانه و مطلوب بوده و در مواردی دیگر تحت سناریوهای اقلیمی نامطلوب باشد.