مقاله نقش تفاوتهاي مكاني در نگرش شهروندان نسبت به مشروعيت حكومتي ديني، مطالعه موردي: تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1387 در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه 1 تا 24 منتشر شده است.
نام: نقش تفاوتهاي مكاني در نگرش شهروندان نسبت به مشروعيت حكومتي ديني، مطالعه موردي: تهران
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حكومت
مقاله مقبوليت
مقاله جمهوري اسلامي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حافظ نيا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پورطاهري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق رابطه مشروعيت و كارآمدي يك حكومت از نظر ساكنان قلمرو آن و تفاوتهاي موجود بين مردم ساكن در دو منطقه مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به كارويژه هاي مورد انتظار از يك حكومت پرسشنامه اي با تعداد 25 گويه طراحي و در بين جمعيت نمونه به تعداد 280 خانوار از ساكنان شمال و جنوب تهران عرضه شد تا معيارهاي يك حكومت مقبول از نظر ايشان تعيين شده و تفاوت بين نگرشهاي آنان مشخص شود.
نتايج تحقيق نشان داد كه در مجموع يك حكومت متكي بر اصول و معيارهاي اسلامي مورد نظر مردم است و علاوه بر معيارهاي عقلي و قانوني رايج در همه جوامع، برخي معيارهاي مذهبي ناشي از كارويژه هاي يك حكومت ديني نيز در مقبوليت حكومت موثر است. اما در نگرش مردمي كه متاثر از پايگاه اقتصادي و اجتماعي خود، در شمال و جنوب اين شهر سكونت دارند، تفاوت معناداري وجود دارد.