سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رسول جوادیان – کارشناس ارشد مهندسی عمران – پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری
حمیدرضا رجبی – کارشناس ارشد مدیریت – پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری
سیدمحمد سادات حسینی – دانشجوی دکترای برنامه ریزی حمل و نقل – پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ت

چکیده:

در کشور ما به علت عدم وجود کریدور آبی داخلی برای کشتیرانی ( حمل ونقل رودخانه ای ) و هزینـه نسـبتا زیـاد حمل و نقل هوایی عمده فعالیت حمل و نقل ترکیبی کالا در داخل کشور به صـورت کـانتینر ی وتوسـط دو زیـر بخـش ریلی و جاده ای انجام می پذیرد . در این میان با توجه با قابلیت بالایی جابجایی کالا توسط راه آهن، بررسی نقش راه آهن در حمل ونقل ترکیبی از ضروریات است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است . در این تحقیق ضمن تبیـین نقـش راه آهن در حمل و نقل ترکیبی،شاخصهای ارزیابی آن شناسایی شده و به بررسی مزایای استفاده از راه آهن در حمـل و نقـل ترکیبی پرداخته شده است . در بررسی این مزایا به دو شاخص هزینه و کیفیت حمل ونقل پرداخته شده است و با استفاده از این دو شاخص حمل و نقل ریلی و جاده ای با هم مقایسه شده و مزایای استفاده از راه آهن در حمل و نقل ترکیبـی تبیـین شده است .