مقاله نقش زنان جوان فلسطيني در انتفاضه الاقصي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1390 در زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) از صفحه 109 تا 127 منتشر شده است.
نام: نقش زنان جوان فلسطيني در انتفاضه الاقصي
این مقاله دارای 19 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقش
مقاله زن جوان فلسطيني
مقاله انتفاضه الاقصي
مقاله هويت فرهنگي
مقاله مشارکت
مقاله صهيونيسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسحاقي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به بررسي نقش زنان فلسطيني و جنبه هاي مختلف مشارکت آنان پرداخته مي شود. هم چنين بررسي تاريخ سرزمين فلسطين و چگونگي پيدايش انتفاضه اول و دوم و در نهايت ميزان مشارکت اين زنان مورد مطالعه قرار مي گيرد.
روش پژوهش: اين پژوهش در زمره تحقيقات توصيفي و اکتشافي است و از روش کمي (پيمايشي) براي دستيابي به نتايج استفاده مي شود، ابزار اندازه گيري، پرسشنامه و مصاحبه است.
جامعه آماري اين پژوهش از سه اردوگاه يرموک، سبينه و سيده زينب در کشور سوريه با استفاده از جدول مورگان نمونه گيري شده است.
نتيجه کلي: به نقش موثر اين زنان در ابعاد فرهنگي، اجتماعي، مذهبي و ايدئولوژيک و تعليم و تربيتي پي مي بريم و آن ها را عواملي تاثيرگذار در تداوم انتفاضه اقصي تا به امروز به شمار مي آوريم.