مقاله نقش سرمايه اجتماعي در کار آفريني سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1387 در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه 5 تا 26 منتشر شده است.
نام: نقش سرمايه اجتماعي در کار آفريني سازماني
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله کارآفريني
مقاله کارآفريني سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الواني سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله پور مونا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بحث در مورد نقش سرمايه اجتماعي در کارآفريني که امروزه بسياري از سازمان ها بر آن تاکيد دارند، پرداخته است. ابتدا به طور مختصر مفهوم کارآفريني سازماني بررسي مي شود و در ادامه، مطالعه اي که توسط ليائو و ولش در مورد سازمان ها انجام گرفته است، مطرح مي شود. مطالعات انجام شده در مورد سازمان ها را مي توان به سه دسته کلي طبقه بندي کرد: شاخه اول، مطالعات متمرکز بر “فرد”، شاخه دوم مطالعات متمرکز بر “فرآيند” و شاخه سوم، مطالعات متمرکز بر “نرخ”. درنظر گرفتن مفهوم سرمايه اجتماعي در درک کارآفريني حايز اهميت است. از اين رو در ادامه مقاله، سرمايه اجتماعي در هر يک از اين دسته هاي فوق مورد بررسي قرار مي گيرد. از آن جا که سرمايه اجتماعي خود ابعاد متفاوتي دارد، به هر يک از ابعاد آن که شامل بعد ساختاري، رابطه اي و هنجاري است، و نيز ارتباط هر بعد با “تمايل” و “توانايي” که موردنياز کارآفريني است، پرداخته مي شود. در پايان اين بحث، با توجه به مباحث مطرح شده، مدلي از سرمايه اجتماعي مي آيد و رابطه سرمايه اجتماعي و کارآفريني سازماني به تفصيل شرح داده مي شود.