مقاله نقش سرمايه اجتماعي پليس در جلب همكاري مردم در جهت برقراري نظم و امنيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در نظم و امنيت انتظامي از صفحه 59 تا 78 منتشر شده است.
نام: نقش سرمايه اجتماعي پليس در جلب همكاري مردم در جهت برقراري نظم و امنيت
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پليس
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله اعتماد
مقاله مشارکت
مقاله نظم امنيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شايگان فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پليس براي انجام دادن رسالت خطير خود که همانا تامين امنيت اعضاي جامعه است نياز به مشارکت و همکاري مردمي دارد. مقاله حاضر كه منتج از تحقيقي در همين زمينه است، به بررسي نقش سرمايه اجتماعي پليس در جلب همكاري مردمي مي پردازد. در بخش نظري با بهره گيري از تئوري ها و تدوين 4 فرضيه و در بخش تجربي به روش پيمايشي با ابزار پرسشنامه محقق ساخته و حجم نمونه 45 نفر از روساي كلانتري هاي تهران بزرگ، اطلاعات لازم جمع آوري شد. نتايج تحقيق نشان داد كه ميزان همكاري مردم با پليس از ديد پاسخگويان در حد متوسط و سرمايه اجتماعي پليس به ميزان زياد است. با اثبات چهار فرضيه تحقيق مشخص شد كه سرمايه اجتماعي پليس، حضور و مشاركت او در فعاليت هاي محل، همكاري پليس با مردم خصوصا در ساعات غيراداري و ميزان احترامي كه مردم بر پليس مي گذارند، همگي تاثير به سزايي در افزايش همكاري مردم با پليس دارد و همبستگي 0.88 متغيرها و0.77 =R2 تاييدكننده آماري اين رابطه است. پيشنهاد تحقيق، تلاش درجهت افزايش سرمايه اجتماعي پليس و ايجاد زمينه احترام بيشتر مردم به پليس است.