مقاله نقش سرمايه انساني در رشد اقتصادي ايران با استفاده از الگوي خود بازگشت با وقفه هاي توزيعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1387 در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه 63 تا 83 منتشر شده است.
نام: نقش سرمايه انساني در رشد اقتصادي ايران با استفاده از الگوي خود بازگشت با وقفه هاي توزيعي
این مقاله دارای 21 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد اقتصادي
مقاله سرمايه انساني
مقاله الگوي خود بازگشت با وقفه هاي توزيعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمند محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ذبيحي اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه کشش هاي توليد به تفکيک عامل سرمايه انساني و ديگر عوامل توليد، به منظور شناسايي اهميت سرمايه انساني در مقايسه با سرمايه فيزيکي بخش دولتي و بخش خصوصي برآورد شده است. بدين منظور، مدلي از سرمايه انساني که منکيو، رومر و ويل(MRW)  ارايه داده اند، طي دوره 85-1357 براي اقتصاد ايران با استفاده از روش الگوي خود بازگشت با وقفه هاي توزيعي  (ARDL)برآورد شده است. در اين تحقيق، از متوسط سال هاي تحصيل به عنوان شاخص سرمايه انساني استفاده شده است. نتايج برآورد مدل حاکي از آن است که در کوتاه مدت و بلند مدت کشش توليد نسبت به سرمايه انساني از كشش توليد نسبت به سرمايه فيزيکي بخش دولتي و خصوصي بيشتر است. ضريب تصحيح خطا نشان مي دهد که در هر دوره 34 درصد از عدم تعادل در توليد ناخالص داخلي سرانه تعديل شده و به سمت روند بلند مدت خود نزديک شده است.