مقاله نقش سيستم نمره دهي ASA و گلدمن در پيش بيني عمل هاي جراحي کله سيستکتومي باز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از صفحه 41 تا 45 منتشر شده است.
نام: نقش سيستم نمره دهي ASA و گلدمن در پيش بيني عمل هاي جراحي کله سيستکتومي باز
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم نمره دهي ASA
مقاله سيستم نمره دهي گلدمن
مقاله كله سيستکتومي باز
مقاله مرگ و مير
مقاله موربيديتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي جلال
جناب آقای / سرکار خانم: حسيبي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري خليل
جناب آقای / سرکار خانم: خشايار پاتريشيا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هدف از انجام اين مطالعه، بررسي رابطه کلاس بيمار در طبقه بندي هاي ASA و گلدمن و ميزان بروز عوارض و يا مرگ و مير به دنبال عمل جراحي کله سيستکتومي و شناسايي بهترين سيستم نمره دهي در پيش بيني نتيجه عمل در اين گروه از بيماران است.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي به صورت گذشته نگر برروي پرونده تمامي بيماراني که با تشخيص کله سيستيت حاد در سال هاي 85-78 در يکي از بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه تهران بستري شده و کانديد عمل كله سيستکتومي باز بودند، انجام گرفت. براي بررسي ريسک عمل جراحي، با استفاده از مندرجات پرونده ها، کلاس بيماران بر اساس طبقه بندي ASA و گلدمن مشخص گرديد.
يافته ها: 141 بيمار در اين مطالعه وارد شدند که 86 نفر از آنها (%61) مونث بودند. رابطه معني داري ميان نمرهASA  و گلدمن و همچنين بين نمره ASA و گلدمن با عوارض کشنده بيماري وجود داشت (p-value<0.001). رابطه مزبور براي نمره ASA کمتر از 2 در درجه بالايي از معني داري قرار داشت (p-value<0.001). هفت مورد مرگ در 4 هفته اول بعد از عمل جراحي در بيماران مورد مطالعه گزارش گرديد که نمره ASA و گلدمن آنان بالاتر از 2 بود.
نتيجه گيري: سيستم نمره دهي گلدمن براي پيشگويي موربيديتي هاي مهم قلبي عروقي و مورتاليتي هاي ناشي از آن طراحي شده است، اين در حالي است که ASA در كل پروگنوز بيمار را بعد از عمل پيشگويي مي کند.