سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
اکرم ذوالفقاری – کارشناسی ارشدجغرافیاوبرنامه ریزی شهری

چکیده:
یکی ازقابلیت های مهم پیاده راه ها برقراری تعاملات اجتماعی میان شهروندان است تاازخودرومحوری درشهرها کاسته شده و فرهنگ پیاده روی نیز درشهر تعمیم و گسترش یابد دریک محیط شهری باید توجه به حقوق عابرپیاده و انساندراولویت قرارگیرد اما امروزه توجه به حرکت ماشین درشهرها بیش ازپیش اهمیت پیداکرده و توجه به عابرین پیاده بسیارکمرنگ شده است بدون تردید پیاده راه سازی فرهنگ استفاده صحیح ازخود را نیز به شهروندان می اموزد تا پیاده روی را براستفاده ازخودرو ترجیح دهند و پیاده روی جز ملزومات زندگی شهری گردد و این فرهنگ تنها باکمک شهروندان دریک جامعه شهری نهادینه خواهد شد امروزه نقش غالب خیابانها محدود به تامین دسترسی سواره شده است و درنتیجه تمایل استفاده کنندگان پیادها زفضای خیابانها و درنتیجه تعاملات اجتماعی نای ازآن به شدت کاهش پیدا کرها ست این مقاله بران است تابراساس موارد فوق و ضمن بررسی تحلیلی پیاده راه ها به بیان روش هایی درجهت افزیاش هرچه بیشتر تعاملات اجتماعی درفضای خیابانهای امروزی با تبدیل آنها به پیاده راه باتاکید برخیابان امام سمنان به عنوان گزینه برتر و مناسب برای تبدیل به پیاده راه بپردازد