مقاله نقش شيوه هاي مختلف بهره برداري در توليد چمنزارهاي كوهستاني آذربايجان غربي (مطالعه موردي: چمنزارهاي چالدران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در مرتع از صفحه 17 تا 28 منتشر شده است.
نام: نقش شيوه هاي مختلف بهره برداري در توليد چمنزارهاي كوهستاني آذربايجان غربي (مطالعه موردي: چمنزارهاي چالدران)
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چمنزارهاي كوهستاني
مقاله بهره برداري
مقاله توليد علوفه
مقاله درو
مقاله رطوبت خاك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرلو موسي
جناب آقای / سرکار خانم: سپهري عادل
جناب آقای / سرکار خانم: اجتهادي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: مصداقي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چمنزارهاي جهان از لحاظ توليد علوفه براي دامهاي اهلي و وحشي يكي از پرمحصولترين نوع مراتع محسوب مي شوند كه توسعه كشت محصولات زراعي و فشار شديد چراي دام منجر به كاهش تنوع زيستي و محدود شدن آنها شده است. چمنزارهاي كوهستاني عمدتا در شمال غربي ايرن بويژه در منطقه چالدران قرار گرفته اند. مردم منطقه چالدران از چمنزارهاي كوهستاني به شيوه هاي متفاوتي استفاده مي كنند كه مستقيما بر روي توليد آنها موثر است. هدف اين تحقيق بررسي اثرات شيوه هاي بهره برداري بر روي توليد علوفه چمنزارهاي فوق است. چمنزارهاي منطقه چالدران با توجه به نحوه بهره برداري و سطح رطوبتي به 9 واحد مطالعاتي تقسيم گرديدند و در هر واحد مطالعاتي 10 پلات 60×25 سانتيمتر بطور تصادفي در واحدهاي معرف مستقر گرديدند. در هر پلات ميزان توليد به تفكيك گونه از طريق قطع و توزيع برآورد گرديد. ويژگي هاي خاك از طريق حفر سه پروفيل خاك بطور تصادفي در هر واحد مطالعاتي تعيين گرديدند. تاثير فاكتورهاي شيوه هاي بهره برداري و رژيم هاي رطوبت خاك بر روي توليد با استفاده از طرح كاملا تصادفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. اثرات عوامل خاكي و شيوه هاي بهره برداري بر روي نحوه توزيع گونه ها با استفاده از تكنيك رج بندي CCA تحليل گرديد. نتايج نشان داد كه توليد علوفه تحت شيوه هاي مختلف بهره برداري در سطوح متفاوت رطوبتي اختلاف معني داري دارند، بنابراين با افزايش رطوبت، توليد علوفه نيز افزايش مي يابد. همچنين با كاربرد شيوه دروي علوفه، توليد گياهان چمنزارها به طور چشم گيري افزايش مي يابد. در چمنزارهاي تحت چراي مستقيم دام مقدار توليد علوفه نسبت به ساير شيوه هاي رايج كمتر است. نتايج تحليل CCA نشان داد كه شيوه دروي علوفه با رطوبت، عمق و C/N خاك همبستگي مثبت و قوي دارد.