سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
محمدصادق فلاحت – دکتری مهندسی معماری، محمدصادق فلاحت
نیلوفر سادات تجلی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد، نیلوفر سادات تجلی فر

چکیده:
امروزه با توجه به روند رو به رشد بیماریهای خطرناکی همچون سرطان و بروز بسیاری ازاینگونه بیماریها در کودکان، می توانپی برد که افرادِ با سنین پایینتر نیز، همانند بزرگسالان در معرض خطر ناشی از ابتلا به این دست از بیماریها هستند؛ که گاهدورهی درمان آنها از چند ماه تا چند سال به طول میانجامد. این روند درمانی، نه تنها برای دولت و خانواده ی بیمار هزینه برداربوده، بلکه میتواند بار منفی بسیاری نیز بر روان کودک در پایه ای ترین سالهای رشد وی داشته باشد. چراکه خصوصیات اخلاقیکودکان به طور واضحی، تفاوت عمده با دیگر اقشار سنی جامعه دارد؛ بنابراین با طراحی اختصاصی معماری بیمارستان کودکان،می توان در کنار فراهم کردن بستری مناسب جهت درمان، موجب تأمین شرایط آرامش و آسایش مراجعه کننده و طی کردنروند رشد طبیعی کودکان بستری در بیمارستان شد و درنتیجه ی این ارتباط دوسویه، همکاری کودک با مراحل درمان و تسریعروند بهبودی وی را در پی داشت. طبیعتاً سرعت بخشیدن به طول دوره ی درمان، می تواند باعث کاهش هزینه های گزاف دوره یمعالجه و نیز صرف آن در دیگر بخش های پزشکی، مانند ساخت مراکز تحقیقاتی شود.پژوهش حاضر بر آن است تا با روشهای کاربردی، توصیفی و همچنین تحلیل برخی نمونه ها، به بررسی راهکارهای تأثیرگذاردر طراحی بیمارستان کودکان پرداخته تا بتواند به بازخوردهای رفتاری مثبت کودکان در ارتباط با این بنا نزدیکتر شده و نقشطراحی معماری بنای مرکز درمانی خردسالان را در روند بهبودی عیان سازد.