مقاله نقش عوامل سازماني و مديريتي در توسعه کارآفريني در سازمان ترويج کشاورزي کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 37 تا 52 منتشر شده است.
نام: نقش عوامل سازماني و مديريتي در توسعه کارآفريني در سازمان ترويج کشاورزي کشور
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفريني
مقاله کارآفريني سازماني
مقاله نظم ترويج کشاورزي
مقاله عوامل سازماني و مديريتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي فراني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ملك محمدي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق به بررسي ميزان کارآفريني در سازمان ترويج کشاورزي کشور و نيز شناسايي و تحليل نقش عوامل سازماني و مديريتي در توسعه کارآفريني سازماني در اين سازمان پرداخته شد. اين تحقيق از لحاظ هدف، نوعي تحقيق کاربردي بوده و از حيث نحوه کنترل متغيرها، تحقيقي غيرآزمايشي است که به روش پيمايشي انجام شده است. اطلاعات موردنياز با استفاده از پرسشنامه جمع آوري شد. در بررسي روايي محتوايي و شکلي پرسشنامه، از نظرات متخصصان استفاده شده و تعيين ميزان پايايي پرسشنامه نيز با انجام پيش آزمون و محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ انجام گرديد (a=0.80). نمونه تحقيق را 214 نفر از کارشناسان ترويج و مروجان کشاورزي شاغل در ادارات ترويج جهادکشاورزي در استان هاي آذربايجان غربي، لرستان، چهارمحال و بختياري، يزد، قزوين و بوشهر تشکيل دادند که گزينش استان ها بر مبناي تقسيم بندي مناطق شش گانه کشور در نظام برنامه ريزي وزارت جهاد کشاورزي و انتخاب يک استان از هر منطقه انجام شد. بر اساس نتايج تحقيق، شرايط سازماني و مديريتي ادارات ترويج شامل مقررات و ساختار سازماني، رفتار مديريت، نظام پاداش و ارتباطات سازماني، تسهيل کننده کارآفريني سازماني نمي باشد. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که متغيرهاي فرهنگ سازماني و ساختار سازماني، بيشترين تاثير را بر توسعه کارآفريني سازماني داشته و توانايي تبيين 4/51 درصد از تغييرات متغير ميزان کارآفريني سازماني را دارند.