سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
سولماز احمدی قزلدشت – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:
طی چند دهه گذشته مباحث فرهنگی در پژوهش های معماری حضور بیشتری داشته اند. این نکته سبب شدهاست تا شاخه ای از این تحقیقات محور فعالیت های خود را به این موضوع اختصاص دهند. اما نکته مهم آناست که با توجه به گستردگی مباحث فرهنگی و تنوع حوزه های نفوذ آن در معماری، محققین مختلف با توجهبه نوع دیدگاه خود در خصوص فرهنگ و معماری و همچنین نوع نیازی که احساس کرده اند، به شیوه هایمختلفی سعی در ایجاد ارتباط میان آن دو مقوله مهم نموده اند. این مقاله بیش از همه به دنبال آن است که باشناخت کلیتی از راهکارها و نوع نگاه پژوهشگران به مقوله های فرهنگی و معماری، به سیاست های متداول دربررسی های مورد نظر دست یابد. از این بررسی اینگونه می توان نتیجه گرفت که در هر تحقیق، محقق، با درنظر گرفتن بعد خاصی از معماری و محدود نمودن فرهنگ به تعریفی خاص، سعی در رسیدن به نتیجه مطلوبخود نموده است. در مقاله ی حاضر با استفاده از این روش می توان به چارچوب کلی در تعریف تکنیک مورداستفاده در پردازش اطلاعات مرتبط با حوزه های فرهنگ و معماری، با توجه به نوع نگاه به فرهنگ و حیطهمورد نظر در معماری، دست یافت.