سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا احتشامی – دانشجوی دکترای دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
زد رنگل – عضو هیئت علمی دانشگاه وسترن استرالیا
مجید آقاعلیخانی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر قارچ میکوریز بر جذب فسفر دو رقم گندم در خاک فسفاتهای متفاوت، آزمایشی در دانشگاه وسترن استرالیا انجام شد . آًزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار مورد آزمون قرار گرفت . در این تحقیق دو رقم گندم به نام بروکتون و کریکوف؛ سه نوع خاک فسفات به نام مونوکلسیم فسفات، هیدروکسی آپلتیت و کارولینای شمالی و تلقیح یا عدم تلقیح با قارچ میکوریز در نظر گرفته شد . در زمان برداشت، وزن تر بوته ها، وزن خشک بوته ها، سطح برگ، ارتفاع ساقه، میزان فسفر موجود در اندام هوائی و ریشه، میزان فسفر خاک و درصد کلنیزاسیون ریشه مورد اندازه گیری قرار گرفت . در بین خاک فسفات های مورد استفاده مونو کلسیم فسفات بهترین نتایج را داشت و تیمارهای تلقیح شده با قارچ میکوریز، اختلاف معنی داری نسبت به تیمارهای غیر تلقیح نشان دادند . به جز سطح برگ، در تمام صفات اندازه گیری شده، رقم کریکوف، بهترین نتایج را نشان داد . نتایج تحقیق نشان داد که در بین خاک فسفات های مورد استفاده، حلالیت فسفر به ترتیب مونو کلسیم فسفات، هیدروکسی آپاتیت و کارولینای شمالی افزایش مییابد . در ضمن با وجود حلالیت کمتر فسفر تحت شرایط قلیائی، قارچ میکوریز، آزاد شدن فسفر ازخاک فسفات و جذب آن را افزایش میدهد .