سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
علی مروت پور – گروه ریاضی دانشگاه پیام نور

چکیده:
تصمیمات کلان آموزشی و سوق دادن آموزش در مسیری مشخص در مدارس و دانشگاه ها، که مراکز آموزش رسمی در کشور مااهستند، حداقل تأثیری است که متولیان فرهنگی اعم از وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد حتای قاوهمقننه و صداوسیما و در رأس آنها شورای عالی انقلاب فرهنگی در روناد آماوزش در نماام آموزشای ایاران دارنادو باا تو اه باهگستردگی و همه گیر بودن این مراکز در کشور ما این تصمیمات همراه با عوامل مؤثر دیگرتأثیر بسیاری در نگرش مردم نساتت باهریاضیات و آموزش آن در کشورمان داردو در این مقاله ضمن بررسی بعضی از این تصمیمات در حوزه آموزش ریاضی باه میازان ونحوه تأثیر آنها در نگرش مردم )به خصوص دانشجویان( به ریاضیات و آموزش ریاضی پرداخته ایم و ضمن بررسی این تأثیرات باهنقد و اصلاح آن نیز اشاره شده استو طرح این مسأله و بررسی آن به دلایل فراوان صورت گرفته است سیر نزولی تعداد دانشجویاندر دانشگاه ها به خصوص دانشگاه پیام نور که در بعضی از واحدها و مراکز از 01 تا 01 دانشجو در سال هاای 08 و 08 باه تعادادصفر دانشجودر 1 سال اخیر رسیده استو این روند در دانشگاه های بزرگ دولتی مراکز استان)مانند دانشگاه گیلان التته نه باه شادتدانشگاه پیام نور( نیز دیده می شودو این در حالی است که تعداد داوطلتان کنکور در رشته ریاضی فیزیا در 4 ساال گششاته تیییا رچندانی نکرده استو)به نقل از سایت سازمان سنجش و آمار ثتت نام دانشجویان در مراکز و واحدهای دانشگاهی