سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
یونس بادآوری نهندی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه حسابداری، تبریز، ایران
ابراهیم سهرابی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تهران، پردیس بین المللی ارس، جلفا، ایران

چکیده:
این پژوهش به بررسی نقش محافظه کاری حسابداری در پیش بینی سود توسط مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علی(پس رویدادی) است . جامعه آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، ۱۰۰ شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و دوره زمانی آن بین سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ می باشد . روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون لاجیت (لجستیک ) و خطیچندمتغیره استفاده شده است. در این پژوهش محافظه کاری حسابداری با معیارهای شرطی و غیرشرطی و پیش بینی سود توسط مدیریت با معیارهای دفعات پیش بینی سود، نوسان پیش بینی سود و خطای پیش بینی سود اندازه گیری شده است. نتایج پژوهشنشان می دهد که بین محافظه کاری شرطی حسابداری و معیارهای پیش بینی مدیریت ارتباط معنادار وجود ندارد و بین محافظهکاری غیرشرطی حسابداری و دفعات پیش بینی سود ارتباط منفی و معنادار وجود دارد. همچنین بین محافظه کاری غیرشرطی حسابداری با نوسان و خطای پیش بینی سود ارتباط معنادار وجود ندارد. به طورکلی می توان چنین استدلال نمود که محافظه کاری حسابداری در کیفیت پیش بینی های مدیریت تاثیر ندارد.