مقاله نقش مديريت انتظامي در تامين امنيت شهرها (مطالعه موردي انتخابات مجلس شوراي اسلامي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1387 در فصلنامه دانش انتظامي از صفحه 120 تا 143 منتشر شده است.
نام: نقش مديريت انتظامي در تامين امنيت شهرها (مطالعه موردي انتخابات مجلس شوراي اسلامي)
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقش Role
مقاله امنيت Security
مقاله انتخابات Elections
مقاله مجلس Parliament
مقاله مدير انتظامي Police Manager

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسني تبريزي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاه بهرامي فرخ اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتخابات يكي از ابزارهاي تحقيق شرايط مردم سالاري در حكومت هاي مبتني بر دمكراسي از جمله جمهوري اسلامي ايران است كه بر اساس آن حكومت مردم بر مردم شكل مي گيرد و روند طبيعي خود را طي مي كند. با وجود تمهيدات و تدابير متخذه از سوي مسوولان برگزاركننده انتخابات، در برخي از حوزه هاي انتخابيه به علل مختلف درگيري هاي پراكنده اي رخ مي دهد و محقق درصدد است مشخص كند آيا مديران انتظامي مي توانند در كاهش خسارات ناشي از درگيري بعد از اعلام نتايج آرا نقش داشته باشند؟ و هدف ديگر، شناخت علمي عوامل موثر بر نقش ناجا در تامين امنيت انتخابات و رسيدن به راهكارهاي مناسب براي پيشگيري از درگيري ها و كمك به مديران انتظامي به منظور بررسي رفتار انتخاباتي مردم بعد از اعلام نتايج آراست. سنجش روابط ميان متغيرهاي تحقيق با بهره گيري از تجربيات خدمتي و علمي محققان و مديران انتظامي كه در تامين امنيت شهرها بعد از اعلام نتايج آرا فعال بوده و بر پايه مباني نظري و نتايج مطالعات پيشين تنظيم و فرموله شده است. روش تحقيق، توصيفي و تحليلي بوده و عمدتا با تكيه بر روش پيمايشي است. جامعه آماري را خبرگان انتظامي ناجا كه در ستاد تامين امنيت انتخابات فعال بودند، تشكيل مي دهد و با توجه به پايين بودن جمعيت آماري، كل جمعيت 100 نفر مورد مطالعه قرار گرفته است. روش گردآوري اطلاعات، پرسشنامه است و در پاره اي از موارد نيز از روش اسنادي و مصاحبه استفاده شده است.
نتايج تحقيق نشان مي دهد كه شناخت رفتار انتخاباتي مردم توسط مديران انتظامي، هماهنگي و مشاركت مردم با پليس، امنيت انتخابات خصوصا بعد از اعلام نتايج آرا را در پي دارد. همچنين نتيجه ديگر حاصله از اين تحقيق گوياست كه: بين متغيرهاي تحقيق و تامين امنيت رابطه وجود دارد و امنيت شهرها را بعد از اعلام نتايج آراي انتخابات، تحت تاثير قرار مي دهد، با اين وجود رابطه بين هر يك از متغيرها متفاوت است به طوري كه از ديدگاه پاسخگويان بين هر يك از شاخص ها و تامين امنيت انتخابات رابطه معناداري وجود دارد