سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سیدپورمحمد سعیدی فرد – دانشجوی ارشد مهندسی زلزله

چکیده:
یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرها با آن دست به گریبان هستند ،موضوع حوادث و بلایای طبیعی است. باتوجه به ماهیت غیر مترقبه بودن غالب حوادث و لزوم اتخاذ سریع و تصمیم ها و اجرای عملیات، مبانی نظری وبنیادی ،دانشی را تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است .این دانش به مجموعه فعالیت هایی اتلاق میشود که قبل،بعد و هنگام وقوع بحران برای کاهش اثرات این حوادث انجام گیرد. بطور کلی مدیریت بحران بابرنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و انگیزش سر و کار داردبا توجه به اینکه شهر دهدشت قسمتی از آن قدیمی وبه دوره ساسانیان بر می گردد و جز بناهای تاریخی و میراث فرهنگی بوده و قسمت دیگر آن از ساختمانهایبنایی بوده و بر روی گسل فعال زاگرس واقع و اصول مهندسی در ساخت بناها رعایت نشده آسیب پذیر میباشند. از طرفی شهر در یک دشت صاف و هموار بنا شده است و سیستم دفع آبهای سطحی و باران به صورتاصولی و مهندسی طراحی نشده و باید به وضعیت مدیریت بحران در این منطقه توجه بیشتری شود. بنا بر اینسیستم برق رسانی و آبرسانی بافت قدیمی شهر دهدشت باید بازسازی و مطابق با اصول مهندسی واستانداردتعویض شوند. و همچنین با ایجاد سیل بند در شمال غربی شهر و هدایت آبهای باران به دو مسیر دره شور ودره لبک از پیامدهای ناشی از بلایای طبیعی بکاهیم.