سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمودرضا سمیعی زفرقندی – کارشناس ارشد رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک

چکیده:

طی چند دهه اخیر با توجه به افزایش حجم داده ها و اطلاعات در سازمانها و نظر به لزوم استفاده صحیح و موثر از این اطلاعات در جهت صدور تصمیمات صحیح و مفید، نظر مدیران به ابزار دانش جلب شده است. با استفاده از مدیریت دانش امکان دستیابی و انتقال سریع و گسترش دانش در سیستم فراهم میشود. مدیریت دانش در قسمتهای مختلف کسب و کارالکترونیکی از جمله مدیریت زنجیرهتامین موثر خواهد بود. امروزه با پیشرفت فناوری شناسایی از طریق امواجرادیویی ،(RFID)راهی نو در جهت بهبود مدیریت زنجیره تامین کالا و به تبع آن رونق تجارت و کسب و کار الکترونیکی فراهم شده است .انتقال اطلاعات در برچسبهای،RFIDاز طریق امواجرادیویی و توسط یک دستگاه قرائتگر حاصل میشود. این برچسبها ممکناست به یک محصول، جعبه و یا کانتینر متصل شوند و اطلاعات آنها در سیستمهای مدیریتی کالا دارای فوایدی نظیر بالا بردن بازدهی، کاهشخطا، پیگردی دقیق کالا و مدیریت موجودی خواهد بود و نسبت به سیستمهایینظیر بارکد از توانایی بالاتری – برخوردارند.