مقاله نقش مهندسين ناظر در کاهش ضايعات گندم در استان قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در روستا و توسعه از صفحه 129 تا 146 منتشر شده است.
نام: نقش مهندسين ناظر در کاهش ضايعات گندم در استان قزوين
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضايعات گندم
مقاله مهندسين ناظر
مقاله قزوين (استان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيرجندي وحيده
جناب آقای / سرکار خانم: فرج اله حسيني سيدجمال
جناب آقای / سرکار خانم: ميردامادي سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همه ساله، با کاربرد شيوه هاي نادرست از سوي کشاورزان، بيش از 30 درصد محصولات کشاورزي به هدر مي رود. از اين رو، وزارت جهاد کشاورزي به اجراي طرحي مبتني بر به کارگيري فارغ التحصيلان دانشگاهي به عنوان مهندسين ناظر کشاورزي و نيز آموزش شيوه هاي کاهش ضايعات و افزايش توليد گندم به گندمکاران پرداخته است. پژوهش کاربردي حاضر، به منظور بررسي نقش مهندسان ناظر در کاهش ضايعات گندم در استان قزوين، و به روش توصيفي و همبستگي انجام شده است. جمع آوري اطلاعات به شيوه ميداني و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت. جامعه آماري پژوهش شامل 112 مهندس ناظر طرح خودکفايي گندم بود. نتايج به دست آمده نشان دهنده رابطه مثبت و معني دار ميان متغيرهاي دفعات تماس مهندسان با کارشناسان جهاد کشاورزي در مراحل کاشت و برداشت، دفعات تماس با محققان، ميزان شرکت مهندسان در دروه هاي آموزشي کاهش ضايعات، ارتباط محتواي کلاس ها با نياز شغلي مهندسان در زمينه کاهش ضايعات گندم، ارتباط دوره هاي عملي با نياز شغلي مهندسان در زمينه کاهش ضايعات گندم، ارتباط آموخته هاي دانشگاهي با نياز مهندسين ناظر، استفاده از وسايل کمک آموزشي براي آموزش گندمکاران، ميزان آشنايي مهندسان با عوامل ايجاد ضايعات در مرحله کاشت، و ميزان آشنايي مهندسان با راه هاي کاهش ضايعات در مراحل کاشت و داشت است. نتايج آزمون کروسکال- واليس نشان مي دهد که شيوه نظارت مهندسان بر فعاليت هاي مربوط به کاهش ضايعات گندم بر نقش آنها در اين گونه فعاليت ها تاثير گذار است.