سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
غلامرضا سلطانی – مدرسان آموزشکده کشاورزی اهواز دانشگاه فنی و حرفه ای
ایمان نجف –
نصراله سواعدی خنیابی –

چکیده:
کشاورزی ارگانیک، نظام زراعی است مبتنی بر مدیریت اکوسیستم زراعی، تمرکز بر حاصلخیزی خاک و سلامت گیاه و عدم مصرف مواد شیمیایی مصنوعی که این نظام با شرایط اجتماعی، اقتصادی منطقه ای و محلی سازگار است. در این مقاله نقشمکانیزاسیون با نگرش به خاک ورزی حفاظتی و امکان اجرای آن در سیستم های کشاورزی ارگانیک پرداخته می شود.تعدادی از استراتژی های مفید شرح داده شده و نیازهای پژوهشی و اجرایی در این زمینه نیز بررسی می شود.پژوهشهای کم خاک ورزی و بی خاک ورزی بسیار اندکی در مزارع ارگانیک انجام شده است.در حال حاضر ،تعداد پژوهش هایانجام شده که معیارهای ارگانیک را رعایت کند ،بسیار اندک است و تنها بخش کوچکی نیز با خاک ورزی حفاظتی سر و کار دارند.در حالی که در خاک ورزی حفاظتی عدم نیاز بیشتری به آفت کش ها به وِیژه علف کش ها وجود دارد ، بنابراین بهنظر می رسد که انجام خاک ورزی حفاظتی در سیستم های ارگانیک آسان نبوده و پژوهش های بیشتری در این زمینه مورد نیاز باشد.بدون شک ،پیگری خاک ورزی حفاظتی به وسیله کشاورزان ارگانیک ، فعالیت بسیار مفیدی به شمار می رود . در حالی که چگونگی امکان چنین امری پرسشی بسیار حیاتی خواهد بود.