مقاله نقش ويژگي هاي ارتباطي و اقتصادي پيرامون مشارکت در توسعه کشاورزي و برنامه هاي ترويجي (مطالعه موردي شهرستان کرمانشاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 31 تا 37 منتشر شده است.
نام: نقش ويژگي هاي ارتباطي و اقتصادي پيرامون مشارکت در توسعه کشاورزي و برنامه هاي ترويجي (مطالعه موردي شهرستان کرمانشاه)
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوانان روستايي
مقاله مشارکت
مقاله ويژگي هاي ارتباطي
مقاله ويژگي هاي اقتصادي
مقاله توسعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارتياعي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: چيذري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محسني احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جوانان به عنوان سازندگان جامعه فردا، در توسعه پايدار نقش دارند. آنان مهارتها، دانش و نگرشهايي که براي پذيرفتن نقش فعال در اجتماع مورد نياز است را کسب کرده و توسعه مي دهند؛ بدين معني که آنان نيروهاي فعال در توسعه جوامع هستند. مطالعه حاضر به منظور بررسي عوامل موثر پيرامون مشارکت جوانان روستايي شهرستان کرمانشاه در توسعه کشاورزي و برنامه هاي ترويجي ارايه گرديده است. اين تحقيق از نوع توصيفي-همبستگي مي باشد که با استفاده از فن پيمايش انجام شده است. جامعه آماري تحقيق کليه جوانان روستايي شهرستان کرمانشاه است که 175 نفر از آنان به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار اصلي اين تحقيق پرسشنامه است که روايي محتوايي آن با کسب نظرات متخصصان ترويج و آموزش کشاورزي به دست آمد. آزمون مقدماتي براي به دست آوردن پايايي پرسشنامه انجام گرفت و ضريب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه 0.84 به دست آمد. يافته هاي تحقيق نشان داد که مشارکت بيشتر جوانان در سطح متوسطي قرار دارد. بر اساس نتايج يافته ها ارتباط معني داري بر اساس ضريب همبستگي پيرسون بين ويژگي هاي ارتباطي، ميزان اراضي زراعي (سطح معني داري 0.001) و ميزان واحد هاي دامي (سطح معني داري 0.01) با مشارکت در توسعه کشاورزي و برنامه هاي ترويجي وجود دارد.