مقاله نقش پيامدهاي اجتماعي و بهداشتي مهاجرت در اقدام به خودکشي مهاجرين حاشيه نشين تبريز: مطالعه اي اکتشافي در چارچوب گراندد تئوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه 65 تا 72 منتشر شده است.
نام: نقش پيامدهاي اجتماعي و بهداشتي مهاجرت در اقدام به خودکشي مهاجرين حاشيه نشين تبريز: مطالعه اي اکتشافي در چارچوب گراندد تئوري
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکشي
مقاله مهاجرت
مقاله تئوري زمينه اي
مقاله اقدام به خودکشي
مقاله کيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخاري علي
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي راد بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اخباري شجاعي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: الفتي ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: نتايج پژوهشها نشان مي دهد که خودکشي در گروههاي جمعيتي مهاجرين، به تبع پيامدهاي اجتماعي و بهداشتي مهاجرت، نمود بارزي پيدا کرده است. اين پژوهش به عنوان بخشي از يک پروژه تحقيقي کلان در مورد خودکشي، که نشان داده است تعداد افراد اقدام کننده به خودکشي در ميان گروههاي جمعيت مهاجر بيشتر است، به صورت يک تحقيق کيفي سبب شناختي طراحي و اجرا شد.
روش بررسي: جامعه مورد بررسي گروههايي از مهاجرين هستند که يا مستقيما خودکشي را تجربه کرده يا با آن در ارتباط بوده اند. داده هاي پژوهش از تعداد 34 نفر نمونه با استفاده از تکنيک مصاحبه نيمه ساختار يافته جمع آوري شده و سپس داده ها مطابق تجزيه و تحليل روش نظريه زمينه اي استرائوس و کوربين (1998) کدگذاري و دسته بندي شدند. نهايتا يافته ها با نتايج تحقيقات پيشين، پيرامون موضوع تحقيق، مقايسه و تحليل شدند.
يافته ها: يافته هاي تحقيق در دو عنوان كلي و 6 طبقه موضوعي تبيين شدند: فقر، بيکاري و مشاغل کاذب؛ شاخصهاي بهداشت و سلامت اجتماعي، فردي و محيطي نازل؛ و سکونت در محلات پرخطر تحت عنوان کلي مسايل و معضلات ساختاري حاشيه نشيني مهاجران دسته بندي شدند. تقابلات بين نسلي، پيامدهاي ناگوار فرهنگ مردسالاري اقتدارگرايانه بر سلامت جسمي و روحي زنان، و تضاد هنجاري ميان انتظارات خانواده هاي سنتي گسترده وخانواده هاي هسته اي تحت عنوان کلي تضادهاي دوگانه در حيات مهاجرين طبقه بندي و بيان شدند.
بحث و نتيجه گيري: با وجود اينکه يافته هاي اين بررسي دو گروه عمده از فاکتورهاي علي و زمينه ساز خودکشي را در بين مهاجران مشخص نمود، اما مقوله اصلي تحقيق بيانگر آنست که خودکشي پديده اي است که در مجموعه اي از عوامل متعامل در هم تنيده قابل تبيين است و اين امر مورد توافق بسياري از نتايج تحقيقات ارزشمند انجام يافته است.