سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نیما درخشان – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
محمدحسن ساوجی – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

دراین مقاله تجزیه ی تحلیلی سیگنال صحبت به عنوان ابزاری برای تحلیل سیگنال در زیر باندهای بحرانی معرفی می شود و از آن برای بسط یک قانون نویززدایی استفاده می گردد. نویززدایی با استفاده از بهبود پوش هیلبرت سیگنال صحبت در زیر باندهای بحرانی انجام می شود و سیگنال با استفاده از فاز سیگنال نویزی و پوش بهبود یافته بازسازی میشود. تابع حذف نویز مورد استفاده مبتنی بر تفریق طیفی است که پارامترهای آن با استفاده از آستانه ی شنوایی محاسبه می شود. محاسبه ی پارامترها به گونه ای انجام می شود کهنویز تا حد زیر آستانه ی شنوایی تضعیف شود. آزمایش های انجام شده نشان دهنده ی این است که با استفاده از آستانه ی شنوایی می توان نویز را به خوبی حذف کرد به طوری که اعوجاج صحبت در حدی ثابت نگه داشته شود و اثری از نویز موسیقایی باقی نماند.