مقاله نگاهي چند سويه به پديده حقوق بيمار: تجربيات زيسته بيمار و همراه، پزشک و پرستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان 1388 در نشريه پرستاري ايران از صفحه 28 تا 41 منتشر شده است.
نام: نگاهي چند سويه به پديده حقوق بيمار: تجربيات زيسته بيمار و همراه، پزشک و پرستار
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پديدارشناسي
مقاله تجربه زيسته
مقاله حقوق بيمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جولايي سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت نصرآبادي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پارسايكتا زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماران يکي از آسيب پذيرترين گروه هاي اجتماعي هستند که به دليل شرايط خاص بيماري، توانايي هاي معمول خود را از دست داده و خود را با اعتماد کامل به سيستم ارايه دهنده خدمات بهداشتي مي سپارند. به همين دليل وجود ابزارهايي براي تضمين رعايت حقوق آنان در اين سيستم، ضروري به نظر مي رسد. طبق نظر سازمان جهاني بهداشت يکي از معيارهاي مقبوليت و پذيرفته بودن چنين ابزارهايي، مشارکت کليه افراد ذينفع در طراحي و تدوين آن ها، به طوري که امکان لحاظ کردن ديدگاه و نظرات آنان را فراهم سازد مي باشد.
با توجه به اين که روند تدوين منشور حقوق بيماران در ايران بدون طي کردن اين مسير و از منظري يک سويه توسط مسئولين بهداشت و درمان کشور صورت گرفته است، تبيين ديدگاه افرادي که به نحوي با اين موضوع مرتبط و مواجهند مي تواند اقدامي اساسي در جهت شکل گيري معيارهاي قابل اجرا و واقع گرايانه ارتقا حقوق بيماران باشد. هدف از انجام اين مطالعه کيفي، تبيين پديدارشناسي رعايت حقوق بيماران بر اساس تجربيات بيمار / همراه، پرستار و پزشک و از ديدگاه آنان بوده است.
روش مطالعه: اين مطالعه با استفاده از رويکرد پديدارشناسي انجام شده است. براي گردآوري داده ها، مصاحبه هاي نيمه ساختاري با نه بيمار، سه همراه بيمار، هشت پرستار و پنج پزشک صورت گرفته است. متن پياده شده مصاحبه ها با استفاده از روش Van Mannen مورد تجزيه و تحليل درونمايه اي قرار گرفته و مضامين و ارتباطات موجود آن ها به تدريج پديدار گشتند.
نتايج: يافته هاي اين مطالعه حاکي از آن است که بيماران و همراه آنان، پزشکان و پرستاران مورد مطالعه درک مشترکي از حقوق بيماران داشتند و بر اساس تجربيات خود معنايي خاص براي آن قايل بودند.
از تجزيه و تحليل داده ها پنج درونمايه اصلي استخراج شد که عبارت بودند از: مراقبت کل نگر، آگاهي از حقوق، کفايت منابع، پاسخ گويي مسولانه و هم پيوندي حقوق ارائه دهندگان و دريافت کنندگان مراقبت.
نتيجه گيري: با توجه به اين که طراحي معيارهاي رعايت حقوق بيمار بدون در نظر گرفتن ديدگاه هاي کليه افراد ذينفع کاربردي بودن اين معيارها را زير سوال مي برد، يافته هاي اين مطالعه مي تواند تصويري اوليه از تجربيات و ديدگاه هاي اين گروه ها را که همگي به نوعي در مواجه با رعايت حقوق بيمار به عنوان دريافت کننده و يا ارايه دهنده مراقبت بودند ارايه دهد.