سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا فیض بخش – استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
سارا شرکاء – کارشناس برنامه ریزی شرکت قطارهای مسافری رجاء مهندس حمل و نقل ریلی دا
روشنک صادقی – کارشناس برنامه ریزی شرکت قطارهای مسافری رجاء مهندس حمل و نقل ریلی دا

چکیده:

مقاله حاضر به بررس ی سازمان ها ی ایرانی از منظر کارآفر ینی درون سازمان ی پرداخته است . در ابتدا با ارائه چند مدل کارآفر ینی سازمان ی، و با استفاده از نظرات خبرگان یکی از مناسب تر ین ان مدل ها انتخاب گرد یده است . مطالعه چند سازمان ا یرانی با استفاده از عوامل مختلف مدل فوق الذکر قدم اساس ی د یگر تحق یق حاضر م ی باشد . مقاله با ارائه نتا یج بررس ی هر کدام از عوامل به طور مجزا به ارز یابی ای ن سازمان ها پرداخته است . در نها یت سطح کارآفر ینی درون سازمانی سازمان های مورد مطالعه به عنوان جمع بندی نهایی ذکر گرد ی ده و پیشنهادهای برای تحق یقات آت ی ارائه شده است . شا یان ذکر است که تا پایان انجام این تحقیق فقط یک تحقیق مشابه در این زمینه صورت گرفته که به مطالعه شرکت بیمه ایران از منظر نوآوری و کارآفرینی پرداخته بود .