سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۲۱
نویسنده(ها):
محمدعلی شفیعی عربی – کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی بازاریابی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران
احمد محمدخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری موسسه غیرانتفاعی استرآبادگرگان ایران

چکیده:
نظام برنامه ریزی مدیریت یکپارچه شهری می تواندتصویرشهریِ مطلوبی رابه گردشگران ارائه کند.ازجمله اقدامات اصلی وبنیادی دراین زمینه ، می توان به الگوی فضایی گردشگری شهری درقالب "گردشگری خرید"اشاره کرد که اهمیت بسیاری رادرجلب مشتری ازبازارجهانی دارابوده و می باشد.دراین میان وجود "مراکز خرید مدرن وسنتی" در بیشتر شهرها ومجتمع های گردشگر پذیر،امری است انکارناپذیروتعاملِ آنها با فضاهای مشابه موجود دربافتهای فرهنگی-تاریخی و توانمندسازی آنهادرجلب گردشگران وایجاد گردشگریِ شهری وگردشگریِ خرید مطلوب، توجه مدیریت شهری به چگونگیِ بازآفرینیِ یکپارچه (ویافرهنگ-مبنا )دربافتهای فرهنگی-تاریخی و شناخت مولفه های اینگونه فضاها (ی معمارانه یاوابسته به معماری وشهرسازی )که یا دردست مطالعه وساختند ؛یانیازمند بهبود شرایط می باشندرامی طلبد.همچنین شناخت همه جانبه آنها درمتن شهرکه نتیجه برنامه ریزی هایِ مدیریت یکپارچه شهری خواهد بوددرقالب بازخوردهایی نظیر فرهنگ، اصالت، اجتماع(انسانی)،ارتقای کیفی،شکل ومعنای شهر(ادراک تصویری)وپرداختنِ به آنها ضروری به نظر می رسد. این نوشتار سعی دارد تا بابررسی متون واسناد مرتبط دراین حوزه ؛ به طبقه بندی علل وعوامل دخیل پرداخته ودرتبیین عناصر وفرآیندهای موردنیاز نسبت به ارائه تحلیلی درست ،در ابعاد مختلف موضوع اقدام نماید