مقاله نگرشي بر مديريت روستايي چين با رويکرد حکمروايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1389 در مسكن و محيط روستا از صفحه 47 تا 60 منتشر شده است.
نام: نگرشي بر مديريت روستايي چين با رويکرد حکمروايي
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت
مقاله مديريت روستايي
مقاله حکمروايي روستايي
مقاله مشارکت
مقاله چين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادي صامت
جناب آقای / سرکار خانم: زارع زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع انديشه اداري، دانش مديريت و به خصوص هدايت و رهبري، موضوعي است که همراه با زندگي اجتماعي انسان و حتي قبل از آن مطرح بوده است. در دهه هاي اخير، گذار از دولت به سوي فرايندهاي نوين اداره نواحي روستايي يعني حکمروايي در مناطق روستايي مطرح شده که مرز بين حکومت و جامعه مدني محسوب مي شود و به نحوي بر مشارکت حکومت ها، شرکت هاي خصوصي، شهروندان و اجتماعات محلي براي طراحي و پياده سازي سياست هاي اقتصادي، اصلاحات اجتماعي و زيست محيطي دلالت دارد. حکمروايي تاکيد بر افزايش دموکراسي و مشارکت شهروندان در کليه امور مربوط به خود اعم از تصميمگيري، برنامه ريزي و اجرا دارد که در آن شهروندان به گونهاي آگاهانه و فعال در تمامي امور دخالت دارند. بنابراين شاهد گذار اين روندهاي نوين به سطوح محلي و در نتيجه رسوخ آن به طور روزافزون به فضاهاي روستايي شده است که اين امر سبب مشارکت و فعاليت شهروندان روستايي در سرنوشت خود مي شود. آشنايي با مباني علمي جديد حاصل از بررسي تجربه هاي موفق ساير کشورها در زمينه مديريت به طور عام و مديريت روستايي به طور خاص سبب آشنايي با موفقيت ها، نقاط قوت و توانمندي هاي آنها در زمينه مديريت مي شود تا بتوان از اين موفقيت ها براي رسيدن به نتايج مطلوب سود جست. هدف مقاله حاضر مطالعه مديريت روستايي در کشور چين بر اساس شاخص هاي حکمروايي است که طي آن وضعيت مديريت روستايي چين طي چهار مقطع زماني و بر اساس رويدادهاي مهم تاريخي که سبب تحولات سياسي در اين کشور گشته بررسي شده و در نهايت با شاخص هاي حکمروايي مورد سنجش و مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش مقاله حاضر از نوع مطالعات اسنادي با استفاده از شيوه تحليل محتوي مي باشد. نتايج به دست آمده از پژوهش نشان مي دهد که در سه مقطع زماني اوليه مديريت روستايي در کشور چين بر اصول سنتي حاکم بر جامعه استوار بوده است، ولي بعد از وقوع انقلاب دوم در چين، مديريت روستايي و حکمروايي محلي در کشور چين دستاوردهاي چشمگيري داشته و از جمله سبب شکوفايي روستاها از نظر اقتصادي-اجتماعي، افزايش مشارکت در امور فرهنگي روستاها، افزايش مشارکت مدني و انتخابات آزاد در روستاهاي چين شده است.