سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آتنا کبیر – دانشجوی دکترای آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
یلدا همت زاده – کارشناس ارشد مرتع داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

بشریت سال هاست به این حق یقت پی برده که درک صحیح کنش و واکنش درون اکوسیستم هایی کـه تـ أمین کننـده غـذا و پشتوانه انکار ناپذیر بقای انسان است ، جز با دیدی همه نگر و جامع نگر مبتنی بـر علـم اکولـوژی امکـان پـذیر نیـست . خطـر نابودی اکوسیستم ها و منابع طبیعی، آینده بشریت را با وضع مبهم و نا معلومی مواجه کرده اسـت و ایـن احتمـال وجـود دارد که تا نیم قرن آینده، قسمت اعظم گونه ها، زیستگاه هـا، اکوسیـستم هـا و بـه عبـارت دیگـر منـابع طبیعـی را از دسـت بـدهیم بنابراین با درک مدیریت صحیح منابع طبیعی که در اصل مبتنی بر درک صـحیح مفـاهیم اکولوژیـک اسـت ، اکولـوژی یـابوم شناسی می تواند در تج زیه و تحلیل و علت یابی مشکلات زیست محیطی کمک قابل توجهی نموده و در یـافتن راه حـل مناسب با توجه به عملکرد اعضاء اکوسیستم ها راهگشا و گره گشا باشد . هدف از این تحقیـق بررسـی مفهـوم و نقـش مـوثر آگروفارستری به عنوان یک پل بین کشاورزی و حفاظت از منابع طبیعی می باشد و همچنین انواعآگروفارسـتری و مزایـای آن مورد بررسی قرار می گیرد تا در شرایط کنونی کشور که رشد جمعیت نیاز به کالا و مواد غذایی را در پی داشته است از یک سو و شرایط خاص اقلیمی کشور که باعث شده تا علی رغم وسـعت زیـاد آن ، بـسیاری از اراضـی قابـل کـ شت نباشـد، اندیشه متخصصان و مدیران مربوط را برای پاسخ به این رشدتقاضا، متوجه ش کل دیگری از افـزایش تولیـد یعنـی " افـزایش تولید در واحد سطح " نماییم .