سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

گلاره بابائی خو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علیرضا اکبری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده:

بخش زیرین سازند الیکا (تریاس پیشین) در منطقه جابان (دماوند) با یک افق لاتریتی بر روی سازند روته قرار گرفته است. رخنمون برش مورد مطالعه دارای ضخامتی برابر 71/5متر می باشد. در سنگ آهک های دیرینه تفکیک و تشخیص ترکیب کانی شناسی اولیه آراگونیتی و کلسیتی بسیار مشکل است زیرا کانی ناپایدار آراگونیت و کلسیت پر منیزیمHMC تحت تاثیر دیاژنز متائوریک و یا تدفینی به کلسیت کم منیزیمLMC) تبدیل می شود .کلسیت کم منیزیم عمدتا پایدار باقی مانده و فقط در سیستم های دیاژنزی بازOpen diagenetic systems) دستخوش تغییرات شیمیایی جزئی می گردد. بنابر این در این پژوهش سعی شده تا با استفاده از تغییرات عناصر اصلی(major elementعناصر فرعیminor element) و ایزوتوپ های پایدار ایزوتوپ اکسیژن کربن ، بتوان کانی شناسی اولیه سنگ های کربناته ، دمای تشکیل و روند فرایند های دیاژنتیکی را در بخش زیرین سازند الیکا تعیین کرد. در این تحقیق اطلاعات عنصری(Fe, Mn, Na, Sr) و ایزوتوپی با محدوده کربنات های عهد حاضر مناطق حاره ایMilliman, 1974)و معتدله ، کربنات های حاره ای اردویسین(Rao,1991کربنات های سرد نیمه قطبی پرمین Rao1991در استرالیا و آراگونیت های سازند مزدوران در ایران ( 1991Adabi and Rao مقایسه شده است. بررسی عناصر اصلی و فرعی و ایزوتوپ های اکسیژن و کربن در کربنات های بخش زیرین سازند الیکا نشان دهنده تاثیر دیاژنز متائوریکی در یک محیط نیمه بسته تا باز می باشد. با توجه به فرمول آندرسون و آرتور دمای محاسبه شده برای آهک های بخش زیرین سازند الیکا، 43 درجه سانتی گراد می باشد. همچنین مطالعات ژئوشیمیایی نشان دهنده ترکیب کانی شناسی اولیه آراگونتی کربنات های الیکا می باشد