مقاله نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك در خصوص علل تمايل آن ها به استفاده از جزوات درسي به جاي كتب مرجع 1387 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه 73 تا 80 منتشر شده است.
نام: نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك در خصوص علل تمايل آن ها به استفاده از جزوات درسي به جاي كتب مرجع 1387
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جزوه نويسي
مقاله کتب مرجع
مقاله دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قضاوي علي
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مسيبي قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: ابطحي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يكي از مزاياي كتب مرجع اينست كه به شما اجازه مي دهند تا بتوانيد مطالبي كه از جا انداخته، درست متوجه نشده و يا فراموش كرده ايد را دوباره بازنگري كنيد. اين امر در مورد جزوه نويسي امكان پذير نيست زيرا آنچه شنيده ايد به سرعت و گاهي به طور كامل فراموش مي شود. هدف از اين پژوهش بررسي نگرش دانشجويان در خصوص علل تمايل آن ها به استفاده از جزوات درسي به جاي كتب مرجع است.
روش كار: اين مطالعه يك بررسي تحليلي – مقطعي مي باشد. حجم نمونه شامل 213 دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي اراك در سال 1387 در رشته هاي تحصيلي مختلف و ترم هاي تحصيلي متفاوت بود. اطلاعات مربوط به گرايش دانشجويان به جزوه نويسي بر اساس پرسش نامه معتبري جمع آوري و تحليل شد.
نتايج: مهم ترين عوامل از نظر دانشجويان حجم زياد كتب مرجع نسبت به جزوه، مدرك گرايي جامعه و عدم توجه به سطح سواد و ميزان آگاهي هم چنين عدم تسلط كافي به زبان انگليسي جهت كتب مرجع بوده است.
نتيجه گيري: گرايش به جزوه نويسي از عوامل اصلي ركود دانشجويان بوده و در نهايت منجر به از بين بردن روحيه و انگيزه تحقيق در آنها مي شود.